KATEHEZA O BL. SLOMŠKU – TRETJE TRILETJE – FEBRUAR